Tradicijskim kućama - turistička namjena

Kuće u KrapjuStare tradicijske drvene kuće i kuće od opeke u kontinentalnom dijelu ili kamene kuće na otocima i u dalmatinskom zaleðu samo su dio velikog fundusa kulturne baštine u Hrvatskoj koja je u našim selima opstala unatoč socioekonomskim promjenama i ratnom uništavanju, a sada vapi za obnovom. »Jedan od načina da se očuva tradicijsko graditeljstvo jest starim i napuštenim, tradicijskim kućama dati novu namjenu tako da, osim za stanovanje i rad, mogu poslužiti i u turističke svrhe«, smatraju Vesna Rajković, načelnica Odjela za selektivne oblike turizma i prostornu turističku politiku Ministarstva turizma, i viša stručna savjetnica Manda Horvat.
Zato je Ministarstvo još 2000. pokrenulo Program poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima.

Meðu dvadesetak realiziranih projekata obnove tradicijskih kuća su i tradicijski tehnički i gospodarski objekti (mlinice, kovačnice, stupe i pilane), pa su tako, meðu prvima, obnovljene pojedine mlinice u selu Rastoke kod Slunja, te mlinice i drugi objekti na rijeci Gackoj.
Pozitivan je primjer i razvoj turizma u Parku prirode Lonjsko polje, gdje je u obnovu posavskih kuća dosad uloženo najviše novca - 3,5 milijuna kuna.

Za uspješnost obnove tradicijske baštine i njezina korištenja u turizmu iznimno je važna svijest lokalnog stanovništva o vrijednostima koje posjeduju, ali i podrška države i lokalne vlasti, odnosno županija. O tome svjedoče primjeri Lonjskog polja i Baranje, gdje su vlasnici kuća zahvaljujući poticajnim sredstvima uspješno obnovili kuće i svi objekti su u funkciji turizma.
Još jedan od pozitivnih primjera je i Etno selo Stara Kapela, koje je donedavno bilo bez stanovnika, a sada se polako vraća u život jer se obnavljaju stambene i gospodarske zgrade za novu turističku namjenu.

Dva dobra primjera obnove su i sela u Dalmaciji: Pičete u Konavlima te Kokorići kod Vrgorca, gdje se obnavljaju i kuće i staze i kapelica, a gradi se i pristup za slijetanje helikoptera.
Rajković napominje da nadležno Ministarstvo turizma svake godine raspisuje natječaj u prvom kvartalu, obično u veljači, za program obnove odnosno za jednokratnu potporu.