Najave

Pobjednica natječaja Martina Straga
Pred hrvatskim farmerima je vrlo zahtjevna godina

Nekategorizirano

Povijest

darko,mato,vladoNezavisni hrvatski seljaci su osnovani na inicijativu Vladimira Novotnyija, Mate Mlinarića, Jurja Biščana i Antuna Furjana na sastanku na obiteljskom imanju Jurja Biščan u Slovinskoj Kovačici, općina Nova Rača, u proljeće 2004. Nakon trodnevnih seljačkih prosvjeda u Garešnici gdje su seljaci blokirali državnu cestu Kutina-Virovitica i blokadom državne ceste Daruvar-Bjelovar koja je uslijedila treći dan u Bulincu, kulminiralo je nezadovoljstvo dijela članstva Hrvatskog seljačkog saveza politikom vodstva kojem je tada na čelu bio saborski zastupnik Ivan Kolar. Opravdano nezadovoljstvo uzrokovano je donošenjem Zakona o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem koji je u nekim svojim dijelovima išao protiv interesa seljačkih obiteljskih gospodarstava, a donijet je glasovima saborskih zastupnika članova Hrvatskog seljačkog saveza. Isto tako, netrpeljivost izmeðu seljaka i ostalih članova unutar Hrvatske seljačke stranke dovodila je do već otvorenih sukoba u stranačkim organizacijama na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Isključenjem državnog tajnika Hrvatskog seljačkog saveza Vladimira Novotnyija iz HSS-a i zabrana njegove kandidature na predstojećoj Glavnoj skupštini Udruge koju kontrolira središnjica HSS-a došlo je do cijepanja vodećih ljudi unutar same Udruge što se kasnije prenijelo i na članstvo.

Osnivači Udruga Nezavisni hrvatski seljaci formalno je održala svoju Osnivačku skupštinu sa samo četiri člana 19. svibnja 2004. u Zagrebu. Za predsjednik je izabran Mato Mlinarić, tridesetogodišnji seljak iz Kajgane, dosadašnji predsjednik jednog od najbrojnijeg ogranka Hrvatskog seljačkog saveza. Kao novi predsjednik Nezavisnih seljaka istupa iz članstva Hrvatskog seljačkog saveza i Hrvatske seljačke stranke. Na taj način uvodi praksu da predsjednik udruge Nezavisni hrvatski seljaci ne smije biti član ni jedne političke stranke.

Za tajnika NHS-a izabran je Juraj Biščan, ugledni seljak i obrtnik, nekadašnji saborski zastupnik u mandatu 1995. do 1999. dok je Klub osnivača za svojeg predsjednika izabrao Vladimira Novotnyija, inicijatora osnivanja udruge.

Prvi ogranak NHS-a osnovan je mjesec dana kasnije, 19. lipnja 2004. u Garešnici na kojem je podršku novoj seljačkoj udruzi dao i Ivo Lončar, nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru. Nakon Garešnice, članstvo se okuplja u svim dijelovima Bjelovarsko-bilogorske županije od Dežanovca, Nove Rače, Velikog Grðevca do Bjelovara, a samostalnom inicijativom osnovan je i ogranak u Novoj Gradiški.mnistar u kovacici.jpg

Udruga od samog početka intenzivno suraðuje sa Stožerom za obranu seljačkih obiteljskih gospodarstava Slavonije i Baranje i Hrvatskim savezom udruga proizvoðača mlijeka (HSUPM) te saborskim zastupnikom Ivom Lončarom. Izmjena Zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu su prva inicijativa i glavni projekata Udruge pa je tako i održan sastanak članova NHS-a s ministrom čobankovićem na obiteljskom imanju Mate Mraza u Slovinskoj Kovačici (Nova Rača) 4. studenog 2004. na kojem je i inicirana i dogovorena izmjena Zakona o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem.

 

Vodstvo

Vodstvo Udruge NHS čine članovi Predsjedništva Udruge sukladno Statutu NHS-a (članak 17. Statuta NHS-a ).
članove Predsjedništva NHS-a tako čine predsjednik, tajnik, predsjednik Kluba osnivača i tri (3) potpredsjednika. Vodstvo Udruge se izabire na Skupštini NHS-a osim predsjednika Kluba osnivača kojeg izabiru članovi Kluba.
Osobe ovlaštene za zastupanja Udruge su predsjednik NHS-a i predsjednik Kluba osnivača NHS-a (članak 4. Statuta NHS-a).

Predsjednik NHS-a
Mato Mlinarić

Predsjednik Kluba osnivača NHS-a
Vladimir Novotny

Tajnik NHS-a
Juraj Bišćan

Ogranci

Ogranci NHS-a osnivaju se na području jedinice lokalne samouprave općine ili grada i pokrivaju teren cijele jedinice lokalne samouprave. Na području jedne općine/grada može djelovati samo jedan ogranak NHS-a. Više ogranaka na području županije može formirati županijsku organizaciju NHS-a. Pravilnik o radu ogranaka i županijskih organizacija donosi Predsjedništvo NHS-a sukladno Statutu (članak 24. Statuta NHS-a).

01. Garešnica
Ogranak broji 137 članova.
Odbor ogranka su: Zvonimir Hoke-predsjednik, Ljubica Gojak-potpredsjednica, Zvonko Cupek-tajnik, Dražen Kunješić-blagajnik, Viktor Fridarić i Mirko Zorić-potpredsjednici.
Kontakt tel: 043/531-348.

02. Nova Gradiška
Ogranak broji 30 članova.
Odbor ogranka su: Ivica Franješević-predsjednik, Stjepan Adžić-tajnik, Marko Bešlić-blagajnik, Damir Ivanović i Željko Biondić-potpredsjednici.
Kontakt tel: 035/351-684.

03. Grubišno Polje
Ogranak broji 60 članova.
Odbor ogranka su: Davor Sabo-predsjednik, Ivan Marić-tajnik, Slavica Brauchle-blagajnik, Vlado Radošević, Branko Stipančić, Drago Skender-potpredsjednici i Antun Furjan.
Kontakt tel: 043/487-012.

04. Dežanovac
Ogranak broji 60 članova.
Odbor ogranka su: Dalibor Lenča-predsjednik, Karlo Filipčić-tajnik, Zlatko Vavra-blagajnik, Davor Antal, Mario Jurković i Branko Kovačić-potpredsjednici.
Kontakt tel: 043/320-091

05. čepin
Ogranak broji 60 članova.
članovi odbora su: Nikola Sedbauer-predsjednik, Marija Krasnić-tajnik, Ivan Ðurić-blagajnik, Dražen Tonkovac, Branimir Kalajðić i Miroslav Lukavec-potpredsjednici.
Kontakt tel: 098 1875585.

06. Končanica
Ogranak broji 40 članova.
članovi odbora su: Ivan Ivanac – predsjednik, tajnik Jaroslav Koči, blagajnik Zdeno Ružička, Miroslav Herout, Josip Trupl i Danko Janček-potpredsjednici.
Kontak tel: 043/325-542.

07. Nova Rača
Ogranak broji 30 članova.
članovi odbora su: Marijan Marković-predsjednik, Mirko Žabjačanin, Mato Mraz, Milenko Ščrbašić-potpredsjednici, Ivo Srbljenović-tajnik, Darko Bišćan-blagajnik.
Kontakt tel: 043/461 – 671.

08. Veliki Grðevac
Ogranak broji 80 članova.
Odbor ogranka su: Ljudevit Heinz-predsjednik, Alen Zeman-tajnik, Josip Bišćan blagajnik, Mišo Virovac, Antun Dušek i Ivan Žban-potpredsjednici.
Kontakt tel: 043/461-304.

09.Semeljci
Ogranak broji 50 članova.
Odbor ogranka su. Stanko Gradišćanac -predsjednik, Pavo Mijačević i Mato Romac - potpredsjednici, Zvonimir Josipović-tajnik, Nikola Grgić-blagajnik.
Kontakt tel: 098/188 - 7278.

10.
Otok Krk

Ogranak broji 26 članova.

Odbor ogranka su. Zora Kosić - predsjednica, Fedor Dukić i Slavko Spicarić - potpredsjednici, Kuzma Bajčić - tajnik, Ivan Brzac -blagajnik.
Kontakt tel: 098/375-647.

Statut

Temeljem članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine 88/01) Osnivačka skupština NHS-a na svojoj sjednici od 19. svibnja 2004. donijela je slijedeći

S T A T U T

GLAVA I.

OPćE ODREDBE

članak 1.

Ovim Statutom utvrðuje se naziv, pravni status, sjedište, predstavljanje i zastupanje, područje na kojem djeluje, ciljevi, djelatnost i načela djelovanja, unutarnji ustroj udruge, tijela i organi udruge, kao i način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja, sredstva za rad i postupanje s imovinom, kao i sva druga pitanja od značaja za rad NHS-a - Nezavisni hrvatski seljaci (u daljnjem tekstu: NHS).


Pravni status, cilj i djelatnost

članak 2.

NHS je nevladina udruga seljaka koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i očuvanjem tradicijskog načina života na hrvatskom selu.
NHS će se zalagati za razvitak poljoprivrede u Hrvatskoj kroz ruralni razvoj putem kojeg će posebni naglasak staviti na razvoj obiteljskih seoskih gospodarstava, ekološke poljoprivrede i seoskog turizma.
NHS će poticati organiziranju mladih poljoprivrednika u strukovne organizacije kako bi ih pripremio za zajednički nastup na tržištu i za sve promjene koje će nastati ulaskom u EU.
Djelatnost NHS-a je promocija ruralnog razvoja, ekološke poljoprivrede i seoskog turizma putem održavanja tiskovnih konferencija, okruglih stolova, seminara te provoðenjem edukacija i konkretnih akcija meðu mladim poljoprivrednicima.
NHS će provoditi i odreðene projekte, prije svega u smislu promicanja prezentacije seljačkih i ekoloških proizvoda.
NHS će se baviti i izdavanjem vlastitih publikacija, knjiga i časopisa iz djelokruga svog djelovanja.
NHS je pravna osoba upisana pri nadležnom državnom tijelu.

Naziv i sjedište

članak 3.

Naziv udruge je NHS - Nezavisni hrvatski seljaci, a skraćeni naziv NHS.
NHS se uz hrvatski naziv, a u skladu sa zakonom, služi i nazivom na engleskom jeziku - Independent croatian farmers.
Sjedište NHS-a je u Zagrebu, Miramarska 13b.

Predstavljanje i zastupanje NHS-a

članak 4.

NHS predstavlja i zastupa predsjednik i predsjednik Kluba osnivača NHS-a.

Područje djelovanja

članak 5.

NHS djeluje na području Republike Hrvatske.
NHS suraðuje sa svojim članovima, pristašama i simpatizerima i izvan područja Republike Hrvatske.
NHS se može povezati s drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
NHS se može učlaniti i u meðunarodne udruge i asocijacije.
Odluke iz stavaka 3. i 4. ovoga članka donosi Upravni odbor NHS-a.

Pečat, znak i boje NHS-a

članak 6.

NHS ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm i 25 mm, na kojem je polukružno napisano NHS - Nezavisni hrvatski seljaci, a u sredini pečata je znak udruge NHS (font Garamond) naziv na engleskom i mjesto sjedišta Zagreb.
Boje NHS-a su narančasta i zelena.

Pravovaljanost rada i odlučivanja

članak 7.

Predsjedništvo i Upravni odbor NHS-a valjano odlučuje ako je nazočno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova javnim glasovanjem.
Skupštinu NHS-a čine delegirani članovi NHS-a koji o datumu, mjestu i satu održavanja Skupštine moraju biti obaviješteni 8 dana prije, a kvorum na Skupštini se postiže sa prisutnošću najmanje 1/5 članova Skupštine.
Skupština NHS-a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova javnim glasovanjem osim pri izboru predsjednika, potpredsjednika i tajnika NHS-a kada je glasovanje tajno.


GLAVA II.

NAčELA

Načelo statutarnosti akata

članak 8.

Svi akti NHS-a moraju biti u skladu sa Statutom NHS-a, a akti nižih tijela i organa NHS-a moraju biti u skladu s aktima viših tijela i organa NHS-a.
Svaki član NHS-a dužan je pridržavati se odredbi Statuta NHS-a i poštivati odluke nadležnih tijela i organa NHS-a.
Sve odluke i akti nadležnih tijela i organa NHS-a stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drugačije odreðeno.

Načelo javnosti

članak 9.

Djelovanje NHS-a je javno, a očituje se u izvješćivanju članova NHS-a, uvidom ovlaštenih tijela državne vlasti u dokumentaciju NHS-a, izdavanjem vlastitih publikacija te objavom dokumenata i priopćenja o djelovanju NHS-a.
Ovlaštene osobe i predstavnici u udruzi imaju pravo i dužnost izvještavati javnost o djelovanju i o radu NHS-a prenoseći tako službene stavove udruge.


GLAVA III.

čLANSTVO

članak 10.

članom NHS-a može postati svaki graðanin s navršenih najmanje 16 godina života potpisivanjem izjave da se želi učlaniti u NHS.
Tajništvo NHS-a vodi središnju evidenciju članstva NHS-a, a ista je jedina mjerodavna za utvrðivanje statusa člana NHS-a, kao i ukupnog broja članova NHS-a.
Tajnik NHS-a donosi obvezujuće upute o načinu i postupku voðenja evidencije članstva te o periodičnoj redovitoj provjeri usklaðenosti evidencija članstva.
Svaki član ispunjenjem pristupnice mora platiti upisninu - visinu koje propisuje Upravni odbor NHS-a na temelju čega se postaje članom NHS-a i dobiva se iskaznica NHS-a koju izraðuje Tajništvo NHS-a.
Upravni odbor NHS-a donosi odluke o plaćanju i visini članarine.

Prava i dužnosti člana NHS-a

članak 12.

Prava člana NHS-a su:
- sudjelovati u radu NHS-a,
- biti izabran u tijela i organe NHS-a,
- predlagati i provoditi odreðene programe i aktivnosti uz pomoć NHS-a
- dobiti iskaznicu NHS-a,
- biti izvještavan o radu NHS-a,
- podnijeti ostavku na mjesto u tijelima i organima NHS-a,
- istupiti iz NHS-a.

Dužnosti člana NHS-a jesu:
- platiti upisninu i članarinu na članstvo u NHS-u,
- djelovati u skladu sa Statutom i Programom, kao i ostalim općim i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela i organa NHS-u,
- štititi interese i ugled NHS-a.
članstvo u udruzi prestaje
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Klub osnivača NHS-a, a brisanje iz članstva provodi Tajništvo.


GLAVA IV.

TIJELA I ORGANI NHS-a

članak 13.

Tijela NHS-a su:
- Skupština NHS-a,
- Upravni odbor NHS-a
- Predsjedništvo NHS-a
- Klub osnivača NHS-A.

Organi NHS-a su:
- Predsjednik NHS-a,
- Potpredsjednik NHS-a,
- Tajnik NHS-a,
- Predsjednik Kluba osnivača NHS-a.

SKUPŠTINA NHS-a

Status, sazivanje i pravovaljanost rada Skupštine NHS-a

članak 14.

Skupština NHS-a je najviše izborno tijelo NHS-a.
Skupština NHS-a zasjeda najmanje jednom u četiri godine.
Skupštinu NHS-a saziva Predsjednik NHS-a ili predsjednik Kluba osnivača NHS-a temeljem odluke Kluba osnivača NHS-a.
Skupština NHS-a može pravovaljano raditi ako je nazočna najmanje 1/5 članova Skupštine NHS-a, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Skupštinu NHS-a vodi Radno predsjedništvo koje izabire Skupština NHS-a na temelju Statuta i Poslovnika o radu kojeg donosi sama Skupština NHS-a na prijedlog Predsjedništva NHS-a ili potpisani prijedlog najmanje 7 članova Skupštine NHS-a.
Skupština NHS-a izabire predsjednika, (3) tri potpredsjednike i i tajnika NHS-a na mandat od 4 godine.
Skupština NHS-a donosi Statut, te njegove izmjene i dopune.

Sastav Skupštine NHS-a

članak 15.

članovi Skupštine NHS-a su članovi Upravnog odbora NHS-a, predsjednici i delegirani članovi NHS-a izabrani u ograncima NHS-a na način da na svakih započetih 30 članova ogranka Skupština ogranka izabire po jednog delegata.

članak 16.

Skupština je pravovaljana samo ako je sazove Predsjednik, Predsjednik Kluba osnivača ili Predsjedništvo NHS-a.

PREDSJEDNIŠTVO NHS-a

Sastav i ovlasti

članak 17.

Predsjedništvo NHS-a sastoji se od predsjednika, potpredsjednika, tajnika i predsjednika Kluba osnivača NHS-a.
Predsjedništvo NHS-a vodi udrugu, odlučuje o svim pitanjima i donosi sve odluke o radu NHS-a koje nisu u nadležnosti drugih tijela i organa.
Predsjedništvo NHS-a donosi Pravilnik o radu ogranaka, županijskih organizacija i drugih tijela NHS-a.
Predsjedništvo NHS-a predlaže Skupštini NHS-a Pravilnik o radu Skupštine NHS-a te promjene i izmjenu Statuta NHS-a.
Predsjedništvo NHS-a odlučuje o povezivanju NHS-a s drugim udrugama i o učlanjivanju NHS-a u meðunarodne organizacije.

UPRAVNI ODBOR NHS-a

Sastav i ovlasti

članak 18.

Upravni odbor NHS-a sastoji se od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, predsjednika Kluba osnivača NHS-a i predsjednika Županijskih organizacija NHS-a.
Upravni odbor NHS-a se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje i daje ocjenu rada Predsjedništvu NHS-a.
Upravni odbor NHS-a saziva Predsjednik NHS-a ili Predsjedništvo NHS-a svojom odlukom.
Upravni odbor NHS-a donosi odluku o visini upisnine i godišnje članarine za članove NHS-a.

KLUB OSNIVAčA NHS-a

Sastav i ovlasti

članak 19.

Klub osnivača NHS-a čine osnivači NHS-a.
Klub osnivača NHS-a ima ulogu nadzornog odbora i donosi konačne odluke u svim spornim pitanjima izmeðu članova, tijela i organa NHS-a.
Klub osnivača NHS-a donosi:
- odluku o sazivanju Skupštine NHS-a,
- prijedloge izmjena Statuta NHS-a,
- prijedloge svim tijelima i organima NHS-a,
- daje tumačenje Statuta NHS-a,
- provodi postupak i donosi odluku o isključenju iz članstva NHS-a.

PREDSJEDNIK NHS-a

Izbor i ovlasti

članak 20.

Predsjednika NHS-a izabire Skupština NHS-a na temelju prijedloga Upravnog odbora, Kluba osnivača ili potpisane kandidature od najmanje 7 članova Skupštine NHS-a.
Predsjednik NHS-a se bira iz redova članstva NHS-a.
Predsjednik NHS-a se bira tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.

članak 21.

Predsjednik NHS-a upravlja udrugom i odlučuje o svim tekućim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje udrugom, a u dogovoru s članovima Predsjedništva i Upravnog odbora NHS-a.

Predsjednik NHS-a:
- predstavlja i zastupa NHS,
- predlaže i privremeno imenuje povjerenike za osnivanje ogranaka i županijskih organizacija NHS-a.
- provodi politiku NHS-a sukladno Programu i Statutu NHS-a, odlukama nadležnih tijela NHS-a i u tu svrhu donosi provedbene odluke,
- nadzire provoðenje Programa i Statuta NHS-a te odluke nadležnih tijela NHS-a,
- daje izjave za javnost u ime NHS-a,
- saziva Skupštinu NHS-a.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje jedan od članova Predsjedništva na temelju odluke Predsjedništva.

TAJNIK NHS-a

Izbor i ovlasti

članak 22.

Tajnika NHS-a izabire Skupština NHS-a na prijedlog Predsjedništva, Upravnog odbora, Kluba osnivača ili potpisane kandidature od najmanje 7 članova Skupštine NHS-a.
Tajnik NHS-a se bira iz redova članstva NHS-a.
Tajnik NHS-a se bira tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine.
Tajnik NHS-a rukovodi radom Tajništva NHS-a sukladno odlukama Predsjedništva i Upravnog odbora NHS-a.
Tajništvo NHS-a obavlja administrativne, financijske, tehničke i stručne poslove sukladno odlukama Upravnog odbora NHS-a.
Tajnik NHS-a predlaže Predsjedništvu NHS-a imenovanje članova Tajništva NHS-a, izvršnih, operativnih i meðunarodnih tajnika.

PREDSJEDNIK KLUBA OSNIVAčA NHS-a

Izbor i ovlasti

članak 23.

Predsjednika Kluba osnivača NHS-a izabire Klub osnivača javnim glasovanjem.
Predsjednik Kluba osnivača NHS-a predstavlja Klub u Predsjedništvu NHS-a.
Predsjednik Kluba osnivača NHS-a provodi odluke Kluba osnivača NHS-a
Predsjednik Kluba osnivača NHS-a saziva i vodi sjednice Kluba osnivača NHS-a.


GLAVA V.

USTROJSTVO

članak 24.

Ustrojstvo NHS-a

NHS je ustrojen na državnoj, županijskoj i gradskim/općinskim razinama.
Na gradskim/općinskim razinama NHS je ustrojen u obliku ogranka, a na razni županija u obliku Županijskih organizacija NHS-a koje se sastoje od svih ogranaka na području županije.
Pravilnik o radu ogranaka i županijskih organizacija NHS-a donosi Predsjedništvo NHS-a.

GLAVA VI.

MANDAT TIJELA I ORGANA

Trajanje mandata

članak 25.

Mandati tijela, organa i predstavnika NHS-a traju 4 (četiri) godine nakon čega se potvrðuje mandat za iduće razdoblje ili se izabiru novi organi u tijelima. Organi u tijelima naknadno izabrani imaju mandat do isteka mandata tijela u koje su izabrani.

NAčIN FINANCIRANJA I PRESTANAK RADA NHS-a

Način financiranja i sredstva za rad

članak 26.

NHS se financira iz upisnina, članarina, donacija, dobrovoljnih priloga i poklona, dotacija, te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Detaljan način financiranja NHS-a odreðuje Upravni odbor donošenjem Pravilnika o financiranju i raspolaganju sredstvima.

Način prestanka rada i raspodjela imovine

članak 27.

NHS prestaje djelovati odlukom Skupštine NHS-a ili u drugim slučajevima utvrðenim Zakonom.
Nakon prestanka djelovanja sva imovina NHS-a pripada Hrvatskom perinatalnom fondu.


GLAVA VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Način predlaganja Statuta i njegovih promjena

članak 28.

Prijedlog promjena i prijedlog novog Statuta NHS-a može dati Predsjedništvo NHS-a ili Klub osnivača NHS-a.

Tumačenje Statuta NHS-a

članak 29.

Tumačenje Statuta NHS-a daje Klub osnivača NHS-a ili Skupština NHS-a čija je odluka konačna.

Stupanje na snagu Statuta NHS-a

članak 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 19. svibnja 2004.

Predsjednik Osnivačke skupštine NHS-a

Vladimir Novotny

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Mambo License Guidelines

Learn more about how Mambo is licensed and how this affects you.

Mambo is released under the GNU General Public license (GNU GPL).The GNU GPL provides for a person or persons to distribute Mambo for a fee, but not actually charging for the software itself, because Mambo is free. Mambo is free to share and change, but if you do change it in anyway, can you also change the license and make it commercial? No! The whole GPL is devoted to ensuring this does not happen. Copyright, a much more refined and stringent law will prevent this as well.

So with regard to Mambo, the GPL and copyright:

You MAY distribute it and charge for that service. You MAY change it, add design and content to it and you MAY charge for that. You may NOT alter the license and you must NOT alter the copyright. You do NOT have to show a 'Powered by Mambo' graphic, as it not a copyright notice.

In other words, you must NOT pretend that Mambo is yours, and you must NOT charge people for Mambo.

Use Mambo to empower yourself and your clients by taking away the 'Black Magic' that surrounds putting content on the internet. Charge for the value you add and not for the hard work that Miro, the Mambo Development Team and the Mambo community have put into it.

Guidelines:

Mambo is "free" software released under the GNU General Public License (GPL).

The word "free'' has two legitimate general meanings; it can refer either to freedom or to price. When we speak of "free software'', we're talking about freedom, not price. (Think of "free speech'', not "free beer''.)

Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software. More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:

  • The freedom to run the program, for any purpose.
  • The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs
    • Access to the source code is a precondition for this.
  • The freedom to redistribute copies so you can help your neighbour.
  • The freedom to improve the program, and release your improvements to the public, so that the whole community benefits.
    • Access to the source code is a precondition for this

1. What license is Mambo released under?

Mambo is released under the GNU GPL. A copy of this is included with your copy of Mambo and can also be found at http://www.fsf.org/licenses/gpl.html. Unofficial translations can also be found at http://www.fsf.org/licenses/translations.html.

2. Who owns the copyright to Mambo?

The copyright to Mambo is held by Miro International Pty Ltd. Miro were the original authors of Mambo and continue to actively support the project.

3. Are there any restrictions to your use of Mambo?

The GNU GPL grants you the freedom to use the software for whatever purpose you see fit.

4. May I charge money for Mambo?

The GPL allows everyone the freedom to do this. The right to charge money to distribute Mambo is part of the definition of "free" software.

When people think of "selling software'', they usually imagine doing it the way most companies do it: making the software proprietary rather than free. So to avoid ambiguity you may you may charge to distribute the software and any other service you provide along the way. You may not charge for the software itself.

Remember if someone pays your fee the GPL also gives him or her the freedom to pass on the software with or without a fee.

5. May I remove "powered by Mambo, Copyright Miro etc" from the footer?

Yes you can although we would hope that you would retain it as a badge of honour.

6. May I remove the "copyright" statements from the source code to Mambo?

No, you must keep all copyright notices and credits in the source code.

7. Does the GPL mean that my website content is also GPL?

No. The copyright and license of Mambo does not cover the content that you create. Using Mambo does not place any restrictions, legally, on the license or copyright you use for the content of your website.

8. I have modified Mambo for my own web site. Do I have to release these modifications?

The GPL permits anyone to make a modified version for their own use without the requirement to distribute it or pass on those changes to others.

9. I have made a modification (hack) to the Mambo core code. Do I have to release it under the GPL?

If you chose to distribute your modifications to others it must be released under the same terms that you received the original code. So your modifications must be released under the GPL. You may of course in this case modify the headers for the source code to include your own copyright statement. If you do so you must clearly annotate in the source code your amendments, changes or additions.

10. I have written a Component, Module, Template for Mambo. Do I have to release it under the GPL?

No The GPL allows you to write your own extensions for Mambo and to release those extensions under whatever license you chose.

11. I have written a Component, Module, Template for Mambo and released it under the GPL and I charge a fee for it, but website X is giving it away for free.

If someone pays your fee the GPL also gives him or her the freedom to pass on the software with or without a fee. Placing a restriction on someone's use of GPL licensed software is in breach of the GPL itself.

12. May I purchase a copy of Mambo, which has the copyright statements removed?

Although other GPL products may be available in this way Mambo is not.

13. I believe person A is in breach of the GPL what should I do?

You should report it. First check all the facts that you can and then report it by sending an e-mail to Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

14. Who has the power to enforce the GNU GPL license of Mambo?

Only the copyright holder, Miro International Pty Ltd, has the power to do this. If the Mambo Development Team finds, or is made aware of, a breach of the GPL they will report it to Miro for them to take any necessary action.

Miro takes copyright infringement very seriously and will prosecute to the full extent of the law.

15. Website X is using, or offering, my non-GPL Component, Module, Template without my permission, or in breach of its license, can you help me?

Whilst this is not within the remit or responsibility of Mambo we are willing to act as intermediaries in this on your behalf. In most cases these situations arise out of simple misunderstandings and can be settled amicably. You should e-mail full details to Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

DISCLAIMER

This document refers to the software program Mambo, Version 4.x and all subsequent versions, released under the GNU General Public License and copyright Miro International Pty Ltd.

This document is subject to additions, modifications and other changes at any time without notice.

A lawyer has not prepared this document. You should consult a lawyer experienced in copyright, licensing and intellectual property for clarification.

Document Rev. 1.4 - 17th August 2004

Tražite posao...

Croatian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Yiddish